Praca, nie obietnice

16. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI

Odsłony: 4258

sejm wizytData wydarzenia: 25 i 26 lipca 2012 r.

W dniu 25 lipca (16. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, I dzień) mecenas Andrzej Matusiewicz pełnił rolę senatora sprawozdawcy. W swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dotyczące ustawy sejmowej: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

ARTYKUŁ Z KRONIKI SEJMOWEJ /NR 14 (739)/

Odsłony: 4007

Kronika sejmowa czerwiec 20W dwutygodniku „Kronika Sejmowa” z dnia 30 kwietnia 2012 roku ukazał się artykuł dotyczący zmian w Kodeksie prawa karnego. Z ramienia Senatu RP w powyższej sprawie sprawozdawcą w Sejmie był Senator Andrzej Matusiewicz. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją. 

13. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI

Odsłony: 4090

senatData wydarzenia: 30 maja 2012 r.

30 maja 2012 r. odbyło się 13. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Senat zdecydował też o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, realizującego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a także dokonał zmian w składach swoich komisji. Senatorowie zapoznali się również z informacją ministra spraw zagranicznych na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

9. POSIEDZENIE SENATU (11–12 KWIETNIA 2012 r.)

Odsłony: 4084

senat11–12 kwietnia 2012 roku odbyło się 9. posiedzenie Senatu RP. Wśród 6 rozpatrywanych ustaw znalazła się m.in. ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiącej implementację do polskiego prawa dyrektyw Parlamentu Europejskiego.

Znowelizowane przepisy regulują warunki, na jakich ma być udzielane zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. niebieskiej karty. Takie zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę.

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – SENATOR SPRAWOZDAWCA: ANDRZEJ MATUSIEWICZ

Odsłony: 4023

senatW dniu 28 marca 2012 roku w czasie 8. posiedzenie Senatu RP (I dzień) Senator Andrzej Matusiewicz w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 

Powyższa inicjatywa legislacyjna Komisji Ustawodawczej była tak zwaną inicjatywą powyrokową, wynikająca z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze stenogramem wystąpienia Senatora Matusiewicza dostępnym w załączniku.

WYSTĄPIENIE SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA (POSIEDZENIE: 3. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ)

Odsłony: 4800

budynek SenatuSenator Andrzej Matusiewicz:

Panie Ministrze, mam do pana pytanie. Jako jedną z przyczyn wymienia pan opóźnienie wiążące się z procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. Czy pan minister mógłby podać kilka przyczyn unieważnień przetargów, a później skutecznych odwołań tych firm, które przegrały przetarg u prezesa zamówień publicznych? Pan minister podał, że było ich kilka czy nawet kilkanaście, a więc myślę, że są jakieś głębsze przyczyny. Czy to wynika z tego, że były złe oferty przetargowe, czy też z jakiś innych przyczyn, na przykład z naruszenia procedur przez tych, którzy te przetargi ogłaszali?

WYSTĄPIENIE SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA (POSIEDZENIE: 6. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ)

Odsłony: 4577

sal posiedzen Senat RPData wystąpienia: 15 luty 2012 r.

Senator Andrzej Matusiewicz: Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Minister finansów, pan Jan Rostowski, w swoim wystąpieniu powiedział, że poprawki do budżetu to gest polityczny, to gest pod publiczkę. Myślę, że przedstawiciel rządu, który jest obowiązany do tego, żeby przedłożyć Wysokiej Izbie projekt budżetu, nie powinien używać takich stwierdzeń. Gdyby Sejm i Senat nie wnosiły poprawek, to w ogóle bylibyśmy niepotrzebni jako władza ustawodawcza, byłby to tylko autorski projekt budżetu Rady Ministrów, władza ustawodawcza byłaby zupełnie niepotrzebna. Wykażę, że poprawki o charakterze lokalnym i regionalnym często wynikają z błędów władzy ustawodawczej związanych z uchwalaniem ustaw bez pokrycia finansowego. Podam przykład lokalny, z terenu miasta Przemyśl.