Praca, nie obietnice

TAJEMNICA W PROCESIE KARNYM

Odsłony: 4188

kr2Data wydarzenia: 32. posiedzenie Sejmu RP w dniach 23-25 stycznia 2013 roku

W czasie trwania 32. posiedzenia Sejmu RP mecenas Andrzej Matusiewicz reprezentował Senat RP pełniąc funkcję senatora sprawozdawcy. Senator Matusiewicz przedstawił projekt ustawy zmierzający do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

KONFERENCJA "ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI KLUCZEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI"

Odsłony: 3985

Senat-NiedzData wydarzenia: 29 stycznia (wtorek) 2013 r.

29 stycznia 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja "Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości", w której uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz. Zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z inicjatywy senator Doroty Czudowskiej. Otwierając konferencję, wicemarszałek Stanisław Karczewski przypomniał, że nasi pradziadowie i dziadowie świętowali, poświęcając czas wolny od pracy Bogu i rodzinie.

26. POSIEDZENIE SENATU RP

Odsłony: 3926

foto senat 31 01 2013Senat na posiedzeniu 30 stycznia 2013 roku rozpatrzył cztery ustawy i nie wprowadził do nich poprawek. Izba nie wprowadziła zmian między innymi do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej celem  jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.

32. POSIEDZENIE SEJMU RP - WYSTĄPIENIE SENATORA RP ANDRZEJA MATUSIEWICZA

Odsłony: 4091

main imgData wydarzenia: 23 stycznia (środa) 2012 roku

W trakcie 32. posiedzenia Sejmu (pierwszy dzień, 23 stycznia br.) odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 roku.

22. POSIEDZENIE SENATU RP

Odsłony: 4662

1 senat29-30 listopada 2012 r. odbyło się 22. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 15 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw: o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego celem jest określenie w upoważnieniu ustawowym wytycznych dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, oraz o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, umożliwiającego wliczanie urlopu macierzyńskiego do okresu umożliwiającego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, przez pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego 6 miesięcy. Ponadto zmieniono skład Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.