PROPOZYCJA ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH IZB LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH

Odsłony: 6081

Data wydarzenia: 90. Posiedzenie Sejmu RP, 8-9 kwietnia 2015 roku

Inicjatywę Senatu zaprezentował posłom senator Andrzej Matusiewicz (PiS). Zwrócił uwagę, że celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2013 r., dotyczącego ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Jednocześnie zastrzegł, że „Senat przedstawia szerszy zakres zmian niż wynikający z tego wyroku”.

Obejmują one m.in. lekarzy, lekarzy weterynarii, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz pielęgniarki i położne. Przypomniał, że Trybunał orzekł, iż art. 46 ust. 2 wspomnianej ustawy w zakresie, w jakim pozbawia lekarza weterynarii, wobec którego orzeczono w drugiej instancji karę upomnienia, możliwości odwołania się do sądu od wymierzonej mu kary dyscyplinarnej, jest niezgodny z konstytucją. Wyjaśnił, że art. 46 ust. 1 ustawy przewiduje, iż sąd lekarsko-weterynaryjny może orzekać następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na okres od 3 miesięcy do 3 lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Zakwestionowany ust. 2 stanowi, że lekarz weterynarii, wobec którego sąd orzekł w drugiej instancji karę wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4, ma prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Natomiast w przypadku łagodniejszych kar – upomnienia lub nagany, przepis nie przewidywał możliwości odwołania do sądu powszechnego.

kronika082 7 23

Załączniki:
Pobierz plik (kronika082_7-22.jpg)kronika082_7-22.jpg[ ]435 kB
Pobierz plik (kronika082_7-23.jpg)kronika082_7-23.jpg[ ]471 kB