Praca, nie obietnice

DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA ROKU 2015 ROKIEM TADEUSZA KANTORA

Odsłony: 6322

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Janusza Sepioła.

Marszałek Senatu w dniu 6 listopada 2014 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2014 r. Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora (druk nr 760 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

Stenogram:

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze już zajęli miejsca przy stole prezydialnym.

Senatorowie też zajmują swoje miejsca. Proszę o zajęcie miejsc.

Przystępujemy do rozpatrzenia trzynastego punktu porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora.

Witam przybyłych z tej okazji członków rodziny Tadeusza Kantora oraz pozostałych zaproszonych gości. Witam szczególnie córkę Tadeusza Kantora. (Oklaski)

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony przez senatora Janusza Sepioła. Zawarty jest w druku nr 760, a sprawozdanie – w druku nr 760 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Członkowie Rodziny Tadeusza Kantora!

Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora.

Pragnę jedynie dodać, że ze względu na upływ czasu – przypominam, że posiedzenie komisji było w dniu 20 listopada 2014 r., a dzisiaj jest 16 kwietnia 2015 r. – proponuję, żeby w pierwszym zdaniu, które zaczyna się od słów „6 kwietnia 2015 roku minie 100 lat od urodzin”, zamiast „minie” był inny czasownik. Proponuję, żeby było tak: „6 kwietnia 2015 roku minęło 100 lat od urodzin Tadeusza Kantora – malarza, scenografa, teoretyka sztuki, a przede wszystkim człowieka teatru. Uważany jest powszechnie za jednego z najwybitniejszych twórców i reformatorów teatru XX wieku, a stworzony przez niego Teatr Cricot 2 osiągnął międzynarodowy sukces, przyczyniając się do wielkiej promocji kultury polskiej na wszystkich kontynentach.

Historia dramatycznie odcisnęła się na życiu i twórczości Tadeusza Kantora. Jego ojciec, wywieziony z rodzinnego Wielopola na Podkarpaciu, zginął w Oświęcimiu. Studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych przerwała okupacja, podczas której Tadeusz Kantor organizował podziemny Teatr Niezależny. Odgórne wprowadzenie realizmu socjalistycznego jako obowiązującej doktryny artystycznej przerwało na kilka lat jego pracę dydaktyczną i wyłączyło z oficjalnego życia artystycznego. Po przełomie październikowym sztuka Tadeusza Kantora została dostrzeżona w Europie Zachodniej. Odtąd Kantor stał się swoistym łącznikiem polskiego środowiska artystycznego z europejską awangardą. Zaszczepił na polskim gruncie sztukę informel, konceptualizm oraz happening. Prawdziwym przełomem stało się przedstawienie «Umarła klasa» oklaskiwane w wielu stolicach świata. Dłuższe pobyty artystyczne związały Tadeusza Kantora z Florencją i Norymbergą. W ostatnich latach życia, obok realizacji nowych przedstawień, skupił się na tworzeniu specjalnej instytucji dokumentującej jego twórczość – «Cricotece». Jesienią 2014 roku w Krakowie dokonano otwarcia nowego gmachu «Cricoteki», który już stał się ikoną nowoczesnej polskiej architektury. Tadeusz Kantor był jednym z najbardziej aktywnych uczestników Kongresu Kultury Polskiej przerwanego ogłoszeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku.

Teatr jest sztuką ulotną – niełatwo jest przekonać współczesnych o wielkości wydarzeń, z których zachowała się zaledwie szczątkowa dokumentacja. Pomimo tego wpływ intelektualny i artystyczny dziedzictwa Tadeusza Kantora na współczesną kulturę polską jest ogromny. Stawia go w rzędzie takich artystów jak Jan Matejko czy Stanisław Wyspiański.

W stulecie urodzin Tadeusza Kantora Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić hołd dla jego twórczości.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Proszę Wysoką Izbę o jej przyjęcie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Załączniki:
Pobierz plik (760.pdf)760.pdf[ ]185 kB