PRAWO DO APELACJI OD KAR DYSCYPLINARNYCH M.IN. DLA LEKARZY, FARMACEUTÓW I PIELĘGNIAREK

Odsłony: 6105

Data wydarzenia: 8 kwietnia (środa) 2015 roku

Wprowadza je senacki projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw, nad którym Izba rozpocznie prace podczas 90. posiedzenia Sejmu. Apelacja przysługiwałaby m.in. lekarzom i lekarzom weterynarii, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym oraz pielęgniarkom i położnym. Chodzi o apelację od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przez sądy dyscyplinarne, działające przy samorządach zawodów medycznych (np. Naczelny Sąd Lekarski, Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny). Będzie ją można wnieść do powszechnego sądu okręgowego niezależnie od rodzaju wymierzonej kary.

Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2013 r. TK zakwestionował przepis umożliwiający lekarzowi weterynarii odwołanie do sądu powszechnego wyłącznie w przypadku kary zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Zdaniem Trybunału prawo takie powinno przysługiwać niezależnie od rodzaju orzeczonej kary, a więc – w przypadku lekarzy weterynarii – także kar upomnienia i nagany. Senat uznał, że zasada ta powinna zostać rozciągnięta na wszystkie zawody medyczne. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia projektu 22 maja 2014 r. 26 maja 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 11 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Wnioskodawców reprezentował będzie senator Andrzej Matusiewicz.