Praca, nie obietnice

37. POSIEDZENIE SENATU RP

Odsłony: 5199

Senta 12 lipcaData wydarzenia: 11 i 12 lipca (czwartek, piątek) 2013 roku

Blokiem głosowań zakończyło się 12 lipca 2013 r., dwudniowe posiedzenie Senatu.  Izba rozpatrzyła 10 ustaw, do trzech z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie wysłuchali ponadto informacji prezesa Łukasza Kamińskiego o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2012 r. oraz informacji ministra finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Polski z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych.  Posiedzenie Senatu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Złożony przez PiS wniosek o odrzucenie noweli nie uzyskał większości.  PiS miał wątpliwości co do konstytucyjności niektórych, proponowanych rozwiązań. Był to projekt rządowy. Zmiany zaproponowane w ustawie zmierzają do uproszczenia struktury kierowania
i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Senat wprowadził trzy poprawki uściślające wprowadził do nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu utworzenie w ramach BFG nowego funduszu własnego, zwanego funduszem stabilizacyjnym, jako źródła dodatkowych środków na finansowanie ewentualnych przyszłych działań zapewniających utrzymanie stabilności sektora bankowego, czyli udzielania bankom na wniosek ministra finansów gwarancji rekapitalizacyjnej.

Senatorowie wprowadzili 59 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmierza do zapewnienia pełnej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także uzupełnia wdrożenie dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Ustawa nowelizuje m.in. przepisy dotyczące rozdziału działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną.

Izba wprowadziła 6 poprawek doprecyzowujących do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Głównym celem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te, opłacane do tej pory jedynie za pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, będą teraz opłacane również za osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Był to poselski projekt ustawy. Jej celem jest wprowadzenie korzystniejszych dla ubezpieczonych zasad ustalania przez organ rentowy kapitału początkowego
w przypadku, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego. Do tej pory liczony wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok był obniżony, ponieważ do jego ustalenia przyjmowało się przeciętne wynagrodzenie z całego roku, co obniża wysokość kapitału początkowego,
a w przyszłości emerytury. Ustawa wprowadza zasadę, na mocy której do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana byłaby kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy, w których ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku.

Izba Wyższa nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Był to senacki projekt ustawy, przygotowany w celu dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Ustawa wprowadza uregulowanie, zgodnie z którym do ubezpieczonych niebędących pracownikami stosuje się podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego), jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. Gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna zadeklarowana kwota, nieograniczona do faktycznie wykonywanej pracy w miesiącu (dotychczas wartość deklarowanej kwoty podlegała zmniejszeniu proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca).

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, oparta na projekcie rządowym. Nowelizacja zmierza do wdrożenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z listopada 2010 r. Stanowi ona, że egzekwowaniem przepisów rozporządzenia zajmować będą się właściwi terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej.

Kolejną ustawą, przyjętą bez poprawek była ratyfikacja umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisana w Wilnie 17 lipca 2012 r. Wniosek o odrzucenie ustawy, złożony przez senatorów PiS nie zyskał akceptacji większości. Utworzenie  tego bloku jest jednym z elementów budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, której ramy zostały określone w legislacji Unii Europejskiej. Tworzenie takich bloków ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, zmniejszenie kosztów jej użytkowania oraz zwiększenie jej przepustowości.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie 13 lutego br. Konwencja ma  zastąpić obowiązującą do tej pory w tym zakresie umowę między oboma krajami z 8 października 1974 r.

Także bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców.