Praca, nie obietnice

36. POSIEDZENIE SENATU RP

Odsłony: 4997

36 posiedzenie SentauData wydarzenia: 3 - 4 lipca (środa, czwartek) 2013 roku

Blokiem głosowań zakończyło się 36. posiedzenie Senatu. Podczas obrad 3 – 4 lipca 2013 r. senatorowie rozpatrzyli 10 ustaw, do 4 z nich wprowadzili poprawki. Izba Wyższa zapoznała się też z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, którą przedstawił Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Na początku obrad obecna była delegacja  Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu z przewodniczącym tej izby Syedem Nayyarem Hussainem Bokharim, która przybyła z oficjalną wizytą do Polski na zaproszenie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Blisko 5 godzin trwała dyskusja w Senacie  nad nowelizacją Kodeksu pracy. Pozwala ona na wprowadzenie bardziej elastycznego czasu pracy. Proponowane zmiany mają umożliwić przedsiębiorcom reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą oraz pomóc zachować miejsca pracy. Ustawa zakłada, że pracodawca, po konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi, będzie mógł wydłużyć do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy. Ustawa  reguluje ponadto zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy. Na mocy proponowanych zmian pracownik będzie mógł pracować dłużej niż osiem godzin dziennie, a pracodawca nie będzie musiał mu płacić za nadgodziny pod warunkiem, że w czasie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego  "odda" pracownikowi te dodatkowe godziny skracając czas pracy w innym okresie.

Senatorowie wprowadzili 74 poprawki do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Proponowane przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego. Zasadniczym celem nowelizacji jest ułatwienie podejmowania działalności przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego (czyli wartości pieniężnych zapisanych w formie elektronicznej, np. na kartach magnetycznych), a także zwiększenie zaufania konsumentów do środka płatniczego w postaci pieniądza elektronicznego poprzez określenie zasad jego wydawania, w tym określenie przypadków, w których możliwe jest pobieranie opłat z tego tytułu.

Izba Wyższa bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Ustawa przewiduje, że rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego może być utworzona na zasadzie porozumienia zawartego między starostą powiatu, który prowadzi taki dom (placówkę) lub zleca realizację tego zadania, a starostą innego powiatu.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, wywodząca się z projektu poselskiego. Celem ustawy jest dostosowanie prawa polskiego do wspólnotowego porządku prawnego.

Senat z poprawkami przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Senatorowie  zaproponowali zniesienie obowiązku noszenia odblasków przez pieszych po zmroku poza terenem zabudowanym, który to obowiązek miała wprowadzić nowelizacja tej ustawy uchwalona w czerwcu przez Sejm.

Senatorowie wnieśli dwie poprawki (językową i uściślającą) do nowelizacji  Prawa lotniczego.  Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie niektórych kategorii dokumentów w języku angielskim.

Bez poprawek Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Celem tej nowelizacji, pochodzącej z przedłożenia rządowego, jest zapewnienie zgodności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z unijnymi przepisami prawa, wyrażającymi zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Ustawa znosi różnice występujące do tej pory w procedurze cywilnej dotyczącej składania pism procesowych ze względu na przynależność państwową.

Senatorowie bez poprawek przyjęli  ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat był inicjatorem tej nowelizacji. Po pracach w Sejmie ustawa wróciła do Senatu. W myśl tej  ustawy szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne za  osoby uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji, ale także wtedy, gdy mają ważną Kartę Polaka i  w obu przypadkach nie mają obywatelstwa  państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a są studentami, uczestnikami studiów doktoranckich, lub absolwentami odbywającymi obowiązkowy staż, lub odbywają kursy języka polskiego przygotowujące do nauki w Polsce.

Izba Wyższa poparła nowelizację ustawy o nasiennictwie, która przedłuża o dwa lata  - do  30 września 2014 r.  termin na złożenie wniosku o wpis do krajowego rejestru odmian  roślin sadowniczych,  które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC. (Kategoria  CAC została ustanowiona, by zapewnić zdrowy oraz dobrej jakości materiał szkółkarski dla produkcji owoców  i by umożliwić swobodny przepływ materiału szkółkarskiego w obrębie UE).

Senat przyjął  też ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. 

Źródło: www.senat.gov.pl