XXX SESJI RADY GMINY KOMAŃCZA

Odsłony: 4040

DSC 0721W dniu 26 września 2012 r. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXX Sesji Rady Gminy Komańcza.

Podczas sesji Wójt Gminy Stanisław Bielawka przedstawił radnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie od 28 czerwca br. Omówił m.in. przebieg uroczystości 500-lecia Komańczy, plany uruchomienia kamieniołomu w Komańczy-Jaworniku, wspomniał o Zlocie Szkół Prymasowskich, który odbył się w przeddzień sesji rady, oraz o lustracji zabytkowej cerkwi w Turzańsku przez przedstawicieli UNESCO. Radni poruszali temat stanu dróg gminnych – interesował ich zwłaszcza rozpoczynający się wkrótce remont drogi Zagórz-Komańcza, a także kwestię ilości i umiejscowienia przystanków autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Łupkowie.

DSC 0709Senator Andrzej Matusiewicz przedstawił się radnym jako wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a zarazem członek Komisji Ustawodawczej, zainteresowany współpracą z jednostkami samorządowymi w celu uzyskania od nich informacji na temat problemów, z jakimi się borykają oraz propozycji zmian. Wspomniał też o swojej działalności samorządowej od 1990 r. Wyraził podziw dla gminy Komańcza, w której nie ma deficytu budżetowego, a wręcz przeciwnie: występuje nadwyżka budżetowa. Przyznał, że zna jeszcze tylko jedną taką gminę, ponieważ większość jest zadłużona. W związku z tym konieczna jest nowelizacja ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Rozważana jest m.in. propozycja, żeby podatek od inwestycji gminnych płacony przez gminy był im zwracany z przeznaczeniem w całości na inwestycje gminne. Powszechna jest też opinia o konieczności nowelizacji i dopracowania ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Wspólne stanowisko w tej sprawie zajął m.in. Bieszczadzki Związek Gmin.

DSC 0729Senator Matusiewicz wspomniał też m.in. o zaawansowanych pracach nad nowelizacją Karty Nauczyciela, o postulatach zaprzestania obecnej praktyki przerzucania nowych obowiązków na samorządy bez przeznaczania na te cele dodatkowych środków finansowych, a także o tendencji do likwidacji małych szkół.

Senator Matusiewicz mówił też o obywatelskim projekcie ustawy o parkach narodowych, który zakłada, że decyzja o ich utworzeniu i powierzchni będzie uzgadniana z gminami jako lokalnymi gospodarzami terenu (obecnie gminy jedynie opiniują taką decyzję). Przypomniał też o konieczności nowelizacji prawa łowieckiego, które nie precyzuje pojęcia pełnej szkody łowieckiej, wskutek czego rolnicy nie otrzymują pełnego odszkodowania odpowiadającego wartości wyrządzonej im szkody. Temat ten znalazł żywy oddźwięk wśród radnych, jako że ponad 70 % powierzchni gminy pokrywają lasy zamieszkiwane przez dzikie zwierzęta.

Radni Gminy Komańcza przedstawili swoje obawy dotyczące możliwości likwidacji miejscowego posterunku Policji. Po sesji Senator Matusiewicz odwiedził ten posterunek, wymagający remontu,
i rozmawiał z policjantami o warunkach ich pracy. Obiecał również podjąć interwencję w sprawie przywrócenia większej liczby kursów autobusowych na trasie Sanok-Komańcza.

  • DSC_0709
  • DSC_0710
  • DSC_0712
  • DSC_0718
  • DSC_0719
  • DSC_0721
  • DSC_0724
  • DSC_0725
  • DSC_0729
  • DSC_0732

Simple Image Gallery Extended