Praca, nie obietnice

ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA PKW O WYBORZE NA POSŁA RP

Odsłony: 5611

andrzej matusiewicz 04 11 15a1W dniu  4 listopada 2015 r. o godz. 12  w Sali Kolumnowej  Sejmu RP odbyło się wręczenie posłom Sejmu VIII kadencji  zaświadczeń o wyborze na Posła RP. Następnie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński wręczył posłom zaświadczenia o wyborze, które odebrał m. in. pan Andrzej Matusiewicz. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym posłom wynika z art. 239 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Odsłony: 5043

10.03.2016Mając na uwadze koszty utrzymania skazanych w zakładach karnych, przekraczające 3 tys. zł miesięcznie, w 2007 r. została uchwalona epizodyczna i pilotażowa ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Wyrazem pozytywnej oceny tego systemu było przeniesienie w 2015 r. przepisów tej ustawy do Kodeksu karnego wykonawczego, dzięki czemu kontrola skazanych za pomocą dozoru elektronicznego stała się integralną częścią polskiego systemu penitencjarnego. W wyniku tej zmiany dozór elektroniczny stał się jedną z form kary ograniczenia wolności. Reforma ta przeniosła uprawnienia do sięgania po dozór elektroniczny z sądów penitencjarnych na sądy orzekające w sprawie, czyli z etapu wykonywania kary na moment orzekania. W efekcie spadła liczba orzeczeń o wykonywaniu kary w opisywanym systemie.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTW

Odsłony: 4575

Zgodnie z przyjętą z inicjatywy grupy posłów PiS nowelizacją Kodeksu karnego, jeśli w okresach biegu przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (od 5 do 30 lat) zostanie wszczęte postępowanie, to karalność tych przestępstw będzie ustawać – nie tak jak dotychczas – z upływem 5 lat od zakończenia tych okresów, tylko po 10 latach. Do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie się stosować przepisy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, chyba że termin przedawnienia już upłynął. 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTW

Odsłony: 5841

Instytucja przedawnienia w prawie karnym polega na rezygnacji ze ścigania sprawcy przestępstwa, wyrokowania lub wykonania kary w związku z upływem znacznego czasu od momentu popełnienia czynu zabronionego. Stanowi ona ujemną przesłankę procesową, zgodnie z którą po upływie określonego czasu nie wszczyna się postępowania, a wszczęte – umarza. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło: 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnię oraz 15, 10 i 5 lat w przypadku różnych występków (art. 101 Kodeksu karnego). Jeżeli w tych okresach wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tych okresów (art. 102 k.k.). Przepisów dotyczących przedawnienia nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, a także ciężkich przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Odsłony: 2963

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.

Poseł Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach rozpatrzyła dwie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie obu poprawek. Dziękuję bardzo.