Praca, nie obietnice

Wystąpienia

Wystąpienie z dnia 02 grudnia 2015 roku.

Odsłony: 3031

6. punkt porządku dziennego:

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 56 i 57).

Poseł Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolejnym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prof. Lech Morawski. Urodził się 14 września 1949 r. w Bydgoszczy. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1972 r. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat był kierownikiem katedry filozofii i teorii państwa i prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem 8 książek i podręczników oraz ponad 80 artykułów i innych publikacji, w tym szeroko znanych i wielokrotnie wydawanych monografii i podręczników, takich jak ˝Główne problemy współczesnej filozofii prawa˝, Warszawa 2005, pięć wydań, ˝Zasady wykładni prawa˝, Toruń 2010, cztery wydania czy mający już 15 wydań podręcznik ˝Wstęp do prawoznawstwa˝, Toruń 2013. Jego książka ˝Zasady wykładni prawa˝ jest od lat bardzo często cytowana w orzecznictwie polskich sądów, zaś podręcznik ˝Wstęp do prawoznawstwa˝ jest podstawą nauczania na wielu polskich uniwersytetach, na wydziałach prawa.

Profesor Lech Morawski zajmuje się podstawowymi problemami współczesnej filozofii prawa, a zwłaszcza problematyką państwa prawa, aktywizmu sędziowskiego, precedensu sądowego, zasad prawnych, postępowania dowodowego i wykładni prawa. W ostatnim czasie ważne miejsce w jego twórczości naukowej zajmują analizy dotyczące podstaw filozoficznych prawa międzynarodowego, kwestie związane z suwerennością współczesnych państw, integracją europejską oraz zagadnieniami etosu nauki akademickiej.

Był stypendystą fundacji Humboldta oraz wielu uniwersytetów, m.in. w Kiel, Bochum, Sydney, Glasgow, Hull, Lund oraz Leuven. Brał udział w realizacji wielu prestiżowych projektów międzynarodowych, w tym dotyczących precedensu sądowego oraz aktywizmu sędziowskiego pod kierownictwem MacCormicka, Summersa i Peczenika. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Za swoją rozprawę habilitacyjną ˝Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe˝, Toruń 1988, otrzymał I nagrodę w konkursie ˝Państwa i Prawa˝.

Profesor Lech Morawski był promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich, kilkuset prac magisterskich i licencjackich oraz recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Profesor Lech Morawski jest założycielem i redaktorem naczelnym bardzo cenionego kwartalnika ˝Prawo i Więź˝. Blisko współpracował ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim, biorąc udział w organizowanych przezeń sympozjach i konferencjach. Był również członkiem zespołu ekspertów przy rzeczniku praw obywatelskich śp. dr. Januszu Kochanowskim. Przygotowywał wielokrotnie ekspertyzy dla Biura Analiz Sejmowych i prowadził wykłady dla asystentów w Sejmie.

W latach 1972-1974 odbył aplikację sędziowską w sądzie wojewódzkim w Bydgoszczy oraz zdał egzamin sędziowski. Jest arbitrem sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2014-2015 był sędzią Trybunału Stanu.

W związku ze swoją działalnością w strukturach ˝Solidarności˝ na mocy decyzji Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatury w Bydgoszczy otrzymał status pokrzywdzonego. Jego doświadczenie i dorobek naukowy wskazują, że jest bardzo dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)