Praca, nie obietnice

Wystąpienia

Wystąpienie z dnia 25 listopada 2015 roku

Odsłony: 2882

16. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 41 i 47).

Poseł Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich przedstawiam Wysokiej Izbie sprawozdanie z posiedzenia komisji regulaminowej, które miało miejsce w dniu dzisiejszym. Dotyczyło ono zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 1, po dyskusji, wprowadzono poprawkę legislacyjną, którą przejął przewodniczący komisji pan poseł Włodzimierz Bernacki. Jeśli chodzi o tekst pierwotny, nastąpiła zmiana natury legislacyjnej. Pozwolę sobie ją odczytać. W art. 30 w ust. 1 zdanie pierwsze ˝wnioski składa się Marszałkowi Sejmu w terminie:˝ pkt 5 otrzymuje brzmienie: ustalonym przez marszałka Sejmu w przypadku zaistnienia innych niż wymienione w pkt 1-4 okoliczności powodujących konieczność dokonania wyboru.

Zgłoszono również drugą poprawkę, której autorem był poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Urbaniak, który w art. 2 chciał wprowadzić zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kolejnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ta poprawka została odrzucona.

W takim kształcie jak w druku sejmowym nr 47 przedstawiam Wysokiej Izbie ten projekt.

(Poseł Marzena Machałek: Bardzo rzeczowe, naprawdę.)

Komisja wnosi, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć załączony projekt uchwały z druku nr 47. Dziękuję bardzo. (Oklaski)