Praca, nie obietnice

Komisje Sejmowe

Komisje sejmowe

Odsłony: 12608

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz jest członkiem komisji sejmowych:

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (wiceprzewodniczący Komisji)

Do zakresu działania Komisji należą sprawy przestrzegania prawa  i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka.

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z wyrażaniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni i stosowania regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów; rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich; sprawowanie stałego nadzoru nad pracą Kancelarii Sejmu.

Komisja Ustawodawcza

Do zakresu działania Komisji należą sprawy problematyki legislacyjnej  i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jego prawidłowości, rozpatrywania projektów ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym lub o znacznym stopniu złożoności legislacyjnej, sprawy związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także współudział w przeprowadzaniu kontroli wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu oraz koordynacja tych działań.

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

Do zakresu działania Komisji należy problematyka ustawowa zawarta w kodeksach: karnym, postępowania karnego, karnym wykonawczym, wykroczeń, rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, postępowania cywilnego, wyborczym, pracy i spółek handlowych.