Praca, nie obietnice

W Regionie

XLIV SESJA RADY GMINY DUBIECKO

Odsłony: 703

W dniu 28 lutego br. na XLIV Sesji Rady Gminy Dubiecko posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

Na sesji podjęto uchwały m.in. w następujących sprawach:

  • Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubiecko na lata 2018 – 2022;
  • Zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dubiecku;
  • Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

Wójt Gminy Dubiecko zasygnalizował radnym i sołtysom zaangażowanie posła A. Matusiewicza w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej. 

Asystent zapoznał zebranych z treścią interpelacji nr 20083 w sprawie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została skierowana przez parlamentarzystę do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Zawarto w niej zastrzeżenia samorządowców dotyczące treści Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 6 marca 2017 r .zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które uniemożliwiają przejęcie przez gminę obciążeń za gospodarowanie odpadami w stopniu satysfakcjonującym mieszkańców.