Praca, nie obietnice

W Regionie

XXXV SESJA RADY GMINY DUBIECKO

Odsłony: 923

W dniu 27 czerwca 2017 r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Dubiecko, w której wziął udział poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

W swoim wystąpieniu parlamentarzysta przedstawił pracę komisji sejmowych, których jest członkiem, a są to: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisja Ustawodawcza, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.
Parlamentarzysta  omówił niektóre ustawy uchwalone w  obecnej kadencji Sejmu. Najistotniejsze z nich to ustawy wprowadzające reformę służby zdrowia, oświaty, a także nowe uregulowania dotyczące rolnictwa. 

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. wprowadzono duże zmiany w funkcjonowaniu placówek szpitalnych. Najważniejsza z nich z nich to utworzenie tzw. sieci szpitali. Placówki znajdujące się w sieci podzielone zostały na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. 

Poseł Matusiewicz wspomniał również o bezpłatnych lekach dla osób powyżej 75 roku życia. Obecnie na liście leków bezpłatnych znajduje się ponad 1300 pozycji, przy czym we wrześniu 2017 r. lista ta będzie weryfikowana i rozszerzana o dodatkowe leki.  Parlamentarzysta zwrócił także uwagę na potrzebę tworzenia w szpitalach oddziałów geriatrycznych, z uwagi na starzenie się społeczeństwa. 

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa, na mocy której zostanie postawiony w stan likwidacji Narodowy Fundusz Zdrowia. W konsekwencji zwiększy to swobodę dyrektorów szpitali w przedmiocie  zawierania kontraktów na świadczenia zdrowotne, co zwiększy możliwości szpitali w zakresie wykonywania zabiegów, a tym samym wysokość środków finansowych, które będą przyznawane w transzach ryczałtowych kwartalnych. 

Wprowadzono także korzystne dla rolników nowe przepisy o tzw. sprzedaży bezpośredniej, które ułatwią rozwój produkcji i sprzedaż wytworzonej żywności odbiorcom końcowym, dzięki czemu nastąpi skrócenie drogi między producentem a konsumentem. Ponadto ustanowiony został Państwowy Fundusz Odszkodowawczy. Rolnik będzie mógł starać się o odszkodowanie  w przypadku klęsk żywiołowych, ale także z powodu nieopłacalności produkcji rolnej w danym roku. 

Od 1 września 2017 r. rozpocznie funkcjonowanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Oddziały KOWR znajdować się będą w każdym województwie.

Poseł poinformował zebranych, iż w Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Zainteresowanie wśród uczestników sesji wzbudziły nowe przepisy Prawa łowieckiego dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzęta, a w szczególności dotyczące sposobu wybierania rzeczoznawców wyceniających szkody. W związku z tym poseł przedstawił tryb i zasady kwalifikowania rzeczoznawców oraz omówił procedurę uzyskania odszkodowania z tytułu powstałych szkód. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Na zakończenie wystąpienia poseł Andrzej Matusiewicz zadeklarował swoją pomoc w sprawach samorządowych, a także zachęcił do korzystania  z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu.

Wójt Gminy Dubiecko w imieniu władz samorządowych gminy zwrócił się do parlamentarzysty o poparcie starań gminy w zakresie przedsięwzięć niezwykle ważnych ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców tj. budowy ronda w Nienadowej oraz mostu w Sielnicy.


  • DSCN0526
  • DSCN0528
  • DSCN0530
  • DSCN0531
  • DSCN0532
  • DSCN0534

Simple Image Gallery Extended