Praca, nie obietnice

W Regionie

65 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. GWALBERTA PAWLIKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU

Odsłony: 686

W dniu 14 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu została powołana 3 marca 1952 r., jako jedna z 12 Fili Powiatowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Zalążkiem zbiorów był księgozbiór Inspektoratu Szkolnego w Przemyślu obejmujący również Podręczną Bibliotekę Podinspektora Oświaty i Kształcenia Dorosłych w liczbie 607 woluminów. 

Pierwszy wpis  w inwentarzu Biblioteki to Bartek Zwycięzca Henryka Sienkiewicza. Do końca 1952 r. księgozbiór Biblioteki liczył 1160 pozycji. W następnych latach stan księgozbioru sukcesywnie wzrastał. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Pedagogicznej  Biblioteki Powiatowej w Przemyślu był Franciszek Zajdel zasłużony pedagog i działacz oświatowy, organizator czytelnictwa w Przemyślu. W pierwszych tygodniach po powołaniu Biblioteki Powiatowej księgozbiór został przeniesiony z ulicy Waygarta  3 do Wydziału Oświaty w Przemyślu, przy ulicy Katedralnej 5. Kolejną siedzibą Biblioteki była Szkoła Podstawowa nr 5 przy ulicy Konarskiego 7, gdzie w trudnych warunkach lokalowych sąsiadowała z Biblioteką Przyzakładową. Za czasów Dyrektora Józefa Pacykowskiego Biblioteka została przeniesiona z ul. Waygarta na ulicę Basztową, a następnie w maju 1978 r. do budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Marchlewskiego 32, obecnie św. Jana Nepomucena. W wyniku zmian administracyjnych powstało województwo przemyskie, a Pedagogiczną Bibliotekę Powiatową przekształcono w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką z filiami w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.  

W 2002 r. Dyrektorem została Pani Halina Ukarma, a w 2004 r. Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego Leszka Deptuły Biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Śnigurskiego. Obecnie organem prowadzącym Bibliotekę Pedagogiczną jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.  

Oprócz działalności bibliotecznej Biblioteka organizuje szeroką działalność instruktażową, edukacyjną, literacką, historyczną i wychowawczą. Organizuje formy doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Placówka organizuje spotkania z twórcami regionu, których adresatami są dzieci i młodzież. W ramach edukacji historycznej są organizowane liczne spotkania poświęcone wydarzeniom historycznym.

Zaproszenie od Pani Dyrektor otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który z powodu trwającego posiedzenia Sejmu RP nie mógł osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. W imieniu parlamentarzysty asystent Arkadiusz Mazur odczytał okolicznościowy adres i złożył na ręce Pani Dyrektor bukiet kwiatów. 

Poseł w przekazanym liście wskazał: „Dzisiejszy Jubileusz jest doskonałą okazją do spojrzenia wstecz i dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć. Na obecny kształt Biblioteki  złożyła się praca wielu osób, byłych i obecnych pracowników tej instytucji, którzy przez 65 lat dawali dowód rzetelnej pracy i wielkiego zaangażowania w dzieło wspomagania aktywności zawodowej nauczycieli. Działalność placówki, zajmującej dzisiaj bardzo ważne miejsce na mapie naszego regionu, nie ogranicza się wyłącznie do zadań oświatowych. Biblioteka  nie tylko udostępnia książki i inne źródła informacji, ale jest też ważnym ośrodkiem życia kulturalnego poprzez organizację  konferencji, wykładów i konkursów skierowanych zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci  oraz młodzieży szkolnej. Pragnę wyrazić swoje uznanie dla wszystkich pracowników Biblioteki wobec Państwa działań w zakresie wspomagania kształcenia nauczycieli, a także za pracę na rzecz upowszechniania i rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców naszego regionu”. 

Wśród obecnych gości byli obecni: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Panowie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemyśla Robert Bal i Janusz Zapotocki, Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk i wielu zaproszonych gości.  


  • Zdjecie_01
  • Zdjecie_03
  • Zdjecie_04
  • Zdjecie_05
  • Zdjecie_06
  • Zdjecie_07
  • Zdjecie_10
  • Zdjecie_14

Simple Image Gallery Extended