Praca, nie obietnice

Aktualności

"MAMA 4 PLUS"

Odsłony: 2610

W nocy z 30 na 31 stycznia 2019 r. posłowie przyjęli program zakładający świadczenie dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. W ten sposób zrealizowano zapowiadany przez Prawo i Sprawiedliwość program „Mama 4 Plus”.  

W myśl przyjętej ustawy matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, będą mogły ubiegać się o specjalne świadczenie odpowiadające wysokości najniższej emerytury. Świadczenie będzie przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat, w razie nieposiadania przez nią dochodu, który zapewniałby niezbędne środki utrzymania. Świadczenie może być przyznane także ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Wnioski trzeba będzie złożyć w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wniosek potrzeba będzie złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Osoby zainteresowane są zobowiązane dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. W składanym oświadczeniu zaistnieje potrzeba potwierdzenia kilku okoliczności, np. brak prawa do świadczeń emerytalno – rentowych oraz uzyskiwania lub nieuzyskiwania innych dochodów. 

Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do najniższej wysokości świadczenia emerytalnego.  

Przyznanie świadczenia lub odmowa przyznania nastąpi w drodze decyzji. Ustawa wchodzi z dniem 1 marca br. 

Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 259 posłów, w tym poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, 20 było przeciw, natomiast 134 wstrzymało się od głosów.