Praca, nie obietnice

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU 18.12.2017r.

Odsłony: 1212

W dniu 18 grudnia br. w Biurze Zarządu Okręgowego PiS okręgu wyborczego nr 23 w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział: posłanka Krystyna Wróblewska oraz posłowie Andrzej Matusiewicz i Jerzy Paul.

Parlamentarzyści w sposób merytoryczny przedstawili założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów  publicznych wprowadzającej zmiany do kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Uświadamianie obywateli jest jednym z głównych obowiązków posłów. To konieczne, zwłaszcza gdy przedstawiciele opozycji poprzez podawanie nieprawdziwych informacji wprowadzają wyborców w błąd, co do treści projektów ustaw.  

Poseł Andrzej Matusiewicz jest członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Poinformował, że: 

 • Utrzymano jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys. mieszkańców. Projektodawcy wsłuchali się w postulaty środowisk samorządowych.
 • Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczy jedynie tej gminy i tego miasta, gdzie piastowali ów urząd. Od 2018 roku kadencje samorządowe będą 5 – letnie. 
 • Została zniesiona możliwość głosowania dwudniowego, co jest pochodną wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
 • Dokonano zmiany przepisów dotyczących formy karty do głosowania. Wszelkie dopiski w obrębie kratki, choćby różnego rodzaju epitety, nie będą przyczyną nieważności głosu, jeżeli w kratce głosujący umieści dwie przecinające się linie tzw. krzyżyk.
 • W obwodowych komisjach wyborczych będą dwie komisje. Jedna podejmie prace od godz. 7 do 21 oraz wykona czynności przygotowawcze. O godz. 21 prace rozpocznie druga komisja, której zadaniem będzie ustalenie wyników głosowania, a nie wyników wyborów, jak to twierdzą posłowie opozycji. Ta komisja będzie mieć odpowiedzialną pracę, gdyż w wyborach samorządowych są cztery karty do głosowania, a w niektórych gminach jest trzy karty.
 • Pewne wymogi prawne przewidziane w projekcie ustawy, do tej pory były wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. Każdą kartę do głosowania przewodniczący komisji powinien pokazać wszystkim członkom komisji, jak również zainteresowanym mężom zaufania i obserwatorom. Dopiero wtedy wspólnie będą stwierdzać czy głos jest ważny. Niewątpliwie zostanie przedłużony czas liczenia głosów, ale dzięki temu zwiększy się transparentność wyrobów. 
 • Cały tok postępowania będzie transmitowany w lokalu wyborczym, również liczenie głosów. 
 • Zamierza się przeznaczyć 190 mln. zł na dostosowanie lokali wyborczych do nowych ustawowych wymogów. 
 • Komisje wyborcze będą liczyć 9 członków, ale może się tak zdarzyć, że w małych obwodach głosowania może nie być tylu kandydatów, wówczas wystarczy liczba 5 osób w komisji. Jeżeli będzie więcej komitetów niż 9 zostanie przeprowadzone losowanie.
 • Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przeprowadzi wybory w obecnym składzie w 2018 i 2019 roku. W skład PKW wchodzi 9 osób: 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK), 3 Sędziów Sądu Najwyższego (SN) oraz 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Po zmianach  Komisja nadal będzie liczyć 9 członków, z zastrzeżeniem, że będzie po jednym przedstawicielu z TK oraz NSA. Sąd Najwyższy nie będzie miał przedstawiciela, ponieważ uznano, że nie będzie to transparentne. Należy przypomnieć, iż Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty wyborcze oraz stwierdza ważność wyborów. 
 • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej mogą być zaskarżone przez komitety wyborcze, które do tej pory nie miały takich uprawnień. 
 • Państwowa Komisja Wyborcza rozpocznie prace w nowym składzie od 1 stycznia 2020 r. 
 • Członkowie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, w trakcie prac kierowali się Kodeksem Dobrej Praktyki w Systemie Wyborczym, uchwalonym przez Komisję Wenecką.
 • W Polsce obowiązuje sędziowski system wyborczy tzn. Państwową Komisję Wyborczą tworzą sędziowie i komisarzami wyborczymi są także sędziowie. W Unii Europejskiej podobny system działa we Włoszech. W pozostałych krajach Unii występuje system mieszany lub administracyjny. 


Zamierzeniem jest systematyczne organizowanie tego typu konferencji z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości. 


 • DSCN01621
 • DSCN01651
 • DSCN01691
 • DSCN01751

Simple Image Gallery Extended