Praca, nie obietnice

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU SENIOR+ W PODKARPACKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

Odsłony: 1004

W dniu 20 listopada br.  Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym nowej edycji Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015 – 2020 – edycja 2018.

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych. Według danych przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny do 2050 r., nastąpi zmniejszenie w Polsce liczby dzieci ( w wieku 0 -14) i osób dorosłych ( w wieku 15 – 59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat. Natomiast w województwie podkarpackim jest 2 mln 170 tysięcy mieszkańców z tego 464 tysiące są to osoby w wieku 60 plus, a z tych  464 tysięcy 1/5 to osoby powyżej 80 roku  życia. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu, „Senior + " i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Za funkcjonowanie placówek oraz utrzymanie liczby miejsc, a także dowożenie seniorów, w szczególności mających trudności w poruszaniu się, odpowiada jednostka samorządu.

Na spotkaniu zaprezentowano zmiany w przepisach wprowadzone w 2016 r. dotyczące problematyki bezdomności. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym  w dalszym ciągu pozostaje przeciwdziałanie bezdomności. Natomiast doprecyzowano pewne przepisy i zdecydowano się na podział placówek, w których bezdomni mogą znaleźć schronienie, a są to ogrzewalnie, noclegownie i schroniska.  Z ogrzewalni mogą korzystać nie tylko bezdomni, ale również osoby potrzebujące takiej pomocy. Z kolei schroniska i noclegownie ze względu na charakter udzielanej pomocy służą jedynie bezdomnym.

Standard podstawowych usług świadczonych w  noclegowniach obejmuje np. umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju, umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży, a także zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży. Natomiast w schronisku bezdomny ma prawo przebywać całą dobę, w tym ma zagwarantowane miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 stopni C.  Ogrzewalnie swoje usługi oferują w okresie 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18 do 8 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia. Osoba korzystająca może ogrzać się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18 stopni C.

Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali seniorzy jednego z ośrodków z terenu woj. podkarpackiego.

W spotkaniu uczestniczyli również Poseł na Sejm RP Wojciech Buczaki licznie zgromadzone osoby zainteresowane tematem konferencji.

  • dscn00131
  • dscn0019
  • dscn00241
  • dscn00261
  • dscn00281
  • dscn00341

Simple Image Gallery Extended