Praca, nie obietnice

KONFERENCJA POŚWIĘCONA POLITYCE SENIORALNEJ

Odsłony: 974

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Polityka senioralna – Problemy społeczne w kontekście starzejącego się społeczeństwa”. 

Konferencja skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także  organizacji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego starzenia się, działających na rzecz bezpieczeństwa i aktywności środowiska osób starszych. 

W spotkaniu udział wzięła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, która przedstawiła założenia polityki państwa wobec osób starszych. Zaprezentowała m.in. działania skierowane do jednostek samorządu terytorialnego dotyczące tworzenia ośrodków wsparcia.

Jednym z podstawowych narzędzi poprawy sytuacji osób starszych jest Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Program ten przewiduje zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowiskach lokalnych, a także zwiększenie ilości miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. W tego typu placówkach seniorzy będą mogli, rehabilitować się, integrować ze środowiskiem lokalnym, rozwijać swoje zainteresowania. Oprócz tego została zainicjowana Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”, której celem jest pokazanie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym oraz  ich aktywizacji.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, podkreśliła, że w realizację polityki senioralnej zaangażowane są organy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania dotyczące zapewnienia warunków godnego starzenia się,  a także rozwoju usług oferowanych osobom starszym.

W Polsce od kilkunastu lat obserwuje się wzrost udziału osób starszych - powyżej 60 roku życia - w populacji ogółem. Na skutek poprawiających się warunków życia, wydłuża się średnia długość życia. Według prognoz statystycznych przeciętny czas trwania życia kobiet wydłuża się do 85 lat, natomiast mężczyzn do 80 lat. Ewa Leniart podkreśliła, iż Polska stoi przed szeregiem wyzwań związanych z planowaniem i kształtowaniem polityki w zakresie aktywności społecznej osób starszych. Ważne jest zarówno podejmowanie działań bezpośrednio skierowanych do seniorów, jak też polegających na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań dotyczących polityki senioralnej. 

Według danych statystycznych GUS na koniec 2016 r. liczba ludności województwa podkarpackiego wyniosła 2 127 656 mieszkańców, w tym liczba osób w wieku 60 lat i więcej to 464 404, co stanowi blisko 22% ogółu mieszkańców naszego regionu. Świadczenia otrzymywane przez osoby w wieku 60+ to głównie emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Największe obciążenia finansowe osób starszych związane są z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia, a także wydatki na zakup żywności oraz utrzymanie gospodarstw domowych.

System pomocy społecznej w naszym kraju gwarantuje wiele instrumentów skierowanych do osób starszych. Za udzielanie podstawowej  pomocy społecznej odpowiedzialna jest gmina, która zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej. Osoby starsze mają także możliwość korzystania z systemu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które przewiduje ustawa o pomocy społecznej. 

Na terenie województwa podkarpackiego działa 46 domów pomocy społecznej, w tym 17 z nich jest przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku. Funkcjonuje także 7 dziennych domów pomocy, które świadczą wsparcie osobom starszym wymagającym częściowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

W naszym województwie stale podejmowane są inicjatywy dedykowane osobom starszym, działają m.in. 22 uniwersytety trzeciego wieku, 28 klubów seniora oraz 46 kół gospodyń wiejskich. Ponadto organizacje społeczne organizują wycieczki krajoznawcze, pomoc prawną, spotkania tematyczne, warsztaty, zajęcia rekreacyjne, konferencje, lekcje nauki języków obcych i inne zajęcia dla seniorów.

W konferencji uczestniczyli: posłowie na Sejm RP Józefa Hrynkiewicz, Halina Szydełko  oraz Andrzej Matusiewicz, przedstawiciele Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także środowisk uniwersyteckich. 

fot. PUW Rzeszów

  • IMG_2530-1200x745
  • IMG_2594-1200x805

Simple Image Gallery Extended