Praca, nie obietnice

70 - LECIE LKS "ŻURAW" ŻURAWICZKI

Odsłony: 2598

W dniu 14 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w jubileuszu 70 – lecia Ludowego Klubu Sportowego „Żuraw” Żurawiczki.

Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we to or­ga­ni­za­cje ist­nie­jące 70 lat, z cze­go 2/3 ich dzia­łal­no­ści — lata 1946-1989 — przy­pa­da­ją na okres PRL, gdzie wszyst­ko by­ło upo­li­tycz­nio­ne, na­wet sport. Wte­dy więk­szość de­cy­zji do­ty­czą­cych spor­tu wiej­skie­go za­pa­da­ła w War­sza­wie — to par­tyj­ne gre­mia de­cy­do­wa­ły o struk­tu­rach or­ga­ni­za­cyj­nych, o bu­do­wie obiek­tów spor­to­wych i o tym kto ile do­sta­nie pie­nię­dzy. I trze­ba pa­mię­tać o tych pio­nier­skich cza­sach tuż po woj­nie, kie­dy to zmę­cze­ni wo­jen­ną za­wie­ru­chą lu­dzie tę­sk­ni­li za nor­mal­nym ży­ciem, a jed­nym z jego prze­ja­wów by­ło upra­wia­nie spor­tu. Nie po­win­no więc dzi­wić, że już w 1945 mło­dzież roz­gry­wa­ła na pro­wi­zo­rycz­nych bo­iskach me­cze pił­ki noż­nej mię­dzy są­sia­du­ją­cy­mi wsia­mi. Two­rzo­ne przy tej oka­zji gru­py nie­for­mal­ne prze­ra­dza­ły się w pierw­sze ko­ła spor­to­we. 

Parlamentarzysta skierował na ręce Stanisława Bieniasza Prezesa Klubu okolicznościowy adres, w którym wskazał: „Okres 70 lat bogatej tradycji Klubu to wysiłek kilku pokoleń działaczy, zawodników, trenerów. Dzisiejszy Jubileusz stanowi doskonałą okazję do podsumowania dorobku Klubu, złożenia wyrazów wdzięczności jego założycielom oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat przyczynili się do jego rozwoju. Jestem przekonany, że umiejętności i doświadczenia zdobyte przez kilkadziesiąt lat działalności pozwolą Klubowi działać i rozwijać się w przyszłości, a przede wszystkim dobrze służyć lokalnej społeczności”. 

W wydarzeniu wziął udział: Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk, działacze piłkarscy, trenerzy, zawodnicy i społeczność lokalna.